Vyhlášky, řády, důležité dokumenty obce a zákony

ZÁKONY

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

VYHLÁŠKY OBCE SOBČICE

Obecně závazná vyhláška Obce Sobčice č. 9/2004 O místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Sobčice č. 1/2015 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Sobčice

Obecně závazná vyhláška Obce Sobčice č. 2/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území Obce Sobčice

 

ŘÁDY

Řád pohřebiště obce Sobčice

Reklamační řád 

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY OBCE

- Žádost kácení dřevin v k.ú. Sobčice

- Žádost o poskytnutí informace