31.5.2019 Ustavující veřejné zasedání OZ Sobčice

INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

 

Obecní úřad Sobčice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice, svolaného dosavadním starostou obce Luďkem Smolíkem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

 

Místo konání:

 

Obec Sobčice – místnost obecního úřadu, Sobčice č. p. 25

Doba konání:

 

31.5.2019 od 18:00

Navržený
program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Návrh programu jednání – schválení
 4. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání OZ
 5. Přijetí rezignace starosty a místostarosty
 6. Volba starosty a místostarosty
  1. určení počtu místostarostů
  2. určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce neuvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
  3. určení způsobu volby starosty a místostarosty
  4. navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty 
  5. navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty

 

 1. Volba členů finančního a kontrolního výboru
 2. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
 3. Změna ÚP Obce Sobčice – schválení
 4. Závěrečný účet obce Sobčice za rok 2018 – schválení
 5. Účetní závěrka obce Sobčice za rok 2018 – schválení
 6. Účetní závěrka za příspěvkovou organizaci MŠ Sobčice - schválení
 7. Rozpočtové opatření obce Sobčice č. 2/2019
 8. OZV obce Sobčice č. 1/2019 – schválení
 9. Prodej obecního pozemku p.č. 694/12 – schválení
 10. Žádost o finanční dar – Linka bezpečí
 11. Řád pohřebiště - schválení
 12. Různé:
 • Smlouva o krátkodobém pronájmu areálu/obecního sálu  - schválení
 • Výše poplatku za pronájem areálu – schválení

 

 

Vyvěšeno: 
Pondělí, 13. Květen 2019
Sejmuto: 
Pátek, 31. Květen 2019