Plánované akce Obce Sobčice

 

Výstavba nového obecního úřadu

V roce 2014 nechalo Zastupitelstvo obce Sobčice zpracovat architektonickou studii, na vybudování nového "OBECNÍHO DOMU" v Sobčicích. 

Stávající stav: Objekt obecního domu je navrhován na místě stávajícího OÚ, který je v dožilém stavu. 

Návrh řešení: Návrhem nového obecního domu dochází k odstranění stávajícího objektu. Na jeho místě je navržen dům - nový objekt, který objemově respektuje sousední zástavbu a vytváří před objektem prostor pro parkování pěti osobních automobilů. Objekt je navržen tak, aby umožňoval krytý vstup a dodržoval nově stanovenou uliční čáru.

Řešení domu je prezentováno ve dvou alternativách. Obě tyto varianty vycházejí z obdobného půdorysu a jsou odlišeny řešením střechy. Ve variantě A dochází k přiznání celé části podkroví v odlišení obkladem, kdy je nad tímto půdorysem navržena valbová střecha o mírném sklonu. Tímto získává objekt obecního domu dostatečnou výšku v návaznosti na sousední budovu obecní hospody a zároveň není podkroví nikterak omezeno. Varianta B pracuje se sedlovou střechou nad základním půdorysem se sklonem 30°, do které vsazen kubický vikýř s materiálovým odlišením. Toto řešení vytváří pocitově nižší objekt tradičního charakteru, který by pravděpodobně lépe zapadl do okolní zástavby, nicméně půdorys podkroví je omezený a hmotově je objekt potlačen oproti sousední budově obecní hospody. V obou variantách se výrazně uplatňuje nápis OBECNÍHO ÚŘADU se znakem obce, čímž se stává objekt čitelným ve struktuře ostatních stavení v obci. 
 
Zpracovatel studie: ing.arch Karel Schmied st.+ml.
 
 

VARIANTA A:

      

 

 

 

VARIANTA B:

 

 

ZÁKRESY DO KRAJINY: